Standard Phraseology in special conditions

How to call a station?

English
CALLSIGN UNIT_NAME ?

Observation: Call the station name, then put your current station name using interrogative intonation.

Transfer of Communication

English Romanian
CALLSIGN contact UNIT_NAME (on) xxx.xxx. CALLSIGN chemați / comutați cu / schimbați cu UNIT_NAME (pe) xxx.xxx.

Observation: In general, UNIT_NAME is not translated in Romanian.

Usual Words

  • ROGER -> used to confirm an instruction which have a less importance or to confirm the reception i.e.: After a pilot reports they are back after they were out of the cockpit for a few minutes.

Observation: ROGER is not translated in Romanian.

English Romanian
WILCO AȘA VOM FACE -> used to confirm that an instruction will be followed i.e.: Call a pilot and say to contact you back when is ready for taxi. The pilot will reply using WILCO.
CONFIRM CONFIRMAȚI -> used to confirm
AFFIRM AFIRMATIV -> YES/DA
NEGATIVE NEGATIV -> NO/NU
RECLEARED REAUTORIZAT -> used to reclear or to modify a clearance
READ-BACK CORRECT (ACESTA ESTE) CORECT -> used to confirm that the readback was correct

Change of radio call sign

Observation: The Flight Plan callsign will not be modified. The radio callsign will be an alias of the Flight Plan callsign and it is going to be used only on current frequency.

English Romanian
CALLSIGN change your call sign to NEW_CALLSIGN (until further advised). CALLSIGN schimbați-vă indicativul în NEW_CALLSIGN (pâna la noua dispoziție).

Revert to Flight Plan call sign

English Romanian
NEW_CALLSIGN revert to Flight Plan call sign (CALLSIGN). NEW_CALLSIGN reveniți la indicativul din planul de zbor (CALLSIGN).

Description of "level"

English Romanian
FLIGHT LEVEL xxx NIVELUL DE ZBOR xxx
METERS METRI
FEET PICIOARE

Changes of level

English Romanian
CLIMB URCAȚI
DESCEND COBORÂȚI

Instruction for a climb or descend

English Romanian
TO (level) LA (nivel)
TO AND MAINTAIN BLOCK (level) TO (level) LA ȘI MENȚINEȚI BLOCAL (nivelul) LA (nivelul)
TO REACH (level) SĂ ATINGEȚI (nivelul)
REPORT LEAVING / REACHING / PASSIGN RAPORTAȚI PĂRĂSIREA / ATINGEREA / TRAVERSAREA
AT (number) METRES PER SECOND / FEET PER MINTE GREATER / LESS CU (număr) METRI/SECUNDĂ / PICIOARE/MINUT MINIMUM / MAXIMUM
STOP CLIMB / DESCEND AT (level) OPRIȚI URCAREA / COBORÂREA LA (nivelul)
CONTINUE CLIMB / DESCEND TO (level) CONTINUAȚI URCAREA / COBORÂREA LA (nivelul)
EXPEDIATE CLIMB / DESCEND TO (level) GRĂBIȚI URCAREA / COBORÂREA LA (nivelul)
WHEN READY CLIMB / DESCEND TO (level) CÂND SUNTEȚI GATA URCAȚI / COBORÂȚI LA (nivelul)
EXPECT CLIMB / DESCEND AT ... ASTEPTAȚI URCAREA / COBORÂREA LA ...

To request an action at a moment or position

English Romanian
IMMEDIATELY IMEDIAT
AFTER PASSING (point) DUPĂ TRAVERSAREA (punct)
AT (time or point) LA (ora sau punctul)

To request an action when ready

English Romanian
WHEN READY (instruction) CÂND SUNTEȚI GATA (instrucțiune)

To request own separation

English Romanian
MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC (FROM (level) TO (level)) MENȚINEȚI SINGUR EȘALONAREA VMC (DE LA (nivelul) LA (nivelul))

When there is a reason that the aircraft is not able

English Romanian
IF UNABLE (alternative instruction) AND ADVISE DACĂ NU ESTE PPOSIBIL (instrucțiuni alternative) ȘI ANUNȚAȚI

Clearance for a climb or descend on a prescribed RNAV-route

English Romanian
CLIMB VIA SID URCAȚI VIA SID
DESCEND VIA STAR COBORÂȚI VIA STAR

Cancel level restriction

English Romanian
CANCEL LEVEL RESTRICTION ANULARE RESTRICȚII DE NIVEL

Cancel speed restriction

English Romanian
CANCEL SPEED RESTRICTION ANULARE RESTRICȚII DE VITEZĂ

Transfer of control and Transfer of communication

English Romanian
CONTACT (unit callsign) (frequency) CHEMAȚI (indicativ unitate) (frecvența)
STAND BY FOR (unit callsign) (frequency) AȘTEPTAȚI PENTRU (indicativ unit) (frecvența)
FREQUENCY CHANGE APPROVED SCHIMBAREA DE FRECVENȚĂ APROBATĂ
MONITOR (unit callsign) (frequency) ASCULTAȚI (indicativ unitate) (frecvența)

Observation: An aircraft may be required to comply with a “STAND BY” instruction on a frequency when the ATS unit intends to initiate immediate communications and to “MONITOR” a frequency when the information is issued.

English Romanian
WHEN READY CONTACT (unit callsign) (frequency) CÂND SUNTEȚI GATA CHEMAȚI (indicativ unitate) (frecvența)
REMAIN THIS FREQUENCY RĂMÂNEȚI PE ACEASTĂ FRECVENȚĂ

Traffic information

English Romanian
TRAFFIC (information) TRAFIC (informare)

Meteorological conditions

English Romanian
(SURFACE) WIND (number) DEGREES (speed) (units) VÂNT (număr) GRADE (velocitate) (unitate)

Observation: Wind is always expressed by giving the mean direction and speed and any significant variations thereof.

English Romanian
VISIBILITY (distance)(units) VIZIBILITATE (distanță)(unitate)
RUNWAY VISUAL RANGE / RVR RUNWAY (number) (distance)(units) VIZIBILITATE ÎN LUNGUL PISTEI (număr)(distață)(unitate)
CAVOK

Observation: Read CAVOK as CAV-O-KAY

English Romanian
CLOUD (type) (height) NORI (tip)(înăltime)
TEMPERATURE (MINUS) (number) TEMPERATURA (MINUS) (număr)
DEW POINT (MINUS) (number) PUNCT DE ROUĂ (MINUS) (număr)
QNH (number)(units)
QFE (number)(units)
(aircraft type) REPORTED (description) ICING / TURBULENCE IN CLOUD (area)(time)
REPORT FLIGHT CONDITIONS RAPORTAȚI CONDIȚIILE DE ZBOR

Position report

English Romanian
NEXT REPORT AT (point) URMĂTORUL RAPORT LA (punct)
OMIT POSITION REPORTS (UNTIL (specify)) OMITEȚI RAPOARTELE DE POZIȚIE (PÂNĂ LA (specificare))
RESUME POSITION REPORTING RELUAȚI RAPORTAREA POZIȚIEI

Additional reports

English Romanian
REPORT PASSING ... RAPORTAȚI TRECÂND PRIN ...

Aerodrome information

English Romanian
(location) RUNWAY (number) SURFACE CONDITION CODE (three digit number), followed as necessary by: (localizare) PISTA (indicativ) STAREA SUPRAFEȚEI [COD (număr din trei cifre), urmat după caz, de:
ISSUED AT (date and time UTC), EMIS LA (data și ora UTC);
DRY / WET ICE / WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW / DRY SNOW / DRY SNOW ON TOP OF ICE / WET SNOW ON TOP OF ICE / ICE / SLUSH / STANDING WATER / COMPACTED SNOW / WET SNOW / DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW / WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW / WET / SLIPPERY WET / SPECIALLY PREPARED WINTER RUNWAY / FROST GHEAȚĂ USCATĂ / UMEDĂ / APĂ PESTE ZĂPADĂ TASATĂ / ZĂPADĂ USCATĂ / ZĂPADĂ USCATĂ PESTE GHEAȚĂ / ZĂPADĂ UMEDĂ PESTE GHEAȚĂ / GHEAȚĂ / ZLOATĂ / BĂLȚI / ZĂPADĂ TASATĂ / ZĂPADĂ UMEDĂ / ZĂPADĂ USCATĂ PESTE ZĂPADĂ TASATĂ / ZĂPADĂ UMEDĂ PESTE ZĂPADĂ TASATĂ / UMEDĂ / UDĂ / ALUNECOASĂ / PISTĂ PREGĂTITĂ SPECIAL PENTRU IARNĂ / CHICIURĂ;
DEPTH (depth of deposit) MILLIMETRES / NOT REPORTED; GROSIME (grosimea depunerii) MILIMETRI / NU ESTE RAPORTAT;
COVERAGE (number) PER CENT / NOT REPORTED; ACOPERIRE (număr) PROCENT / NU ESTE RAPORTAT;
AVAILABLE WIDTH (number) METRES; LĂȚIME DISPONIBILĂ (număr) METRI;
AVAILABLE LENGTH (number) METRES; LUNGIME DISPONIBILĂ (număr) METRI;
DRIFTING SNOW; ZĂPADĂ VISCOLITĂ;
LOOSE SAND; CONTAMINARE CU NISIP;
CHEMICALLY TREATED; TRATATĂ CHIMIC
SNOWBANK (number) METRES [LEFT / RIGHT / LEFT AND RIGHT] [OF / FROM] CENTRE LINE; MALURI DE ZĂPADĂ (număr) METRI [STÂNGA / DREAPTA / STÂNGA ȘI DREAPTA] [AXULUI PISTEI / DE LA AXUL PISTEI];
TAXIWAY (identification of taxiway) SNOWBANK (number) METRES [LEFT / RIGHT / LEFT AND RIGHT] [OF / FROM] CENTRE LINE; CALE DE RULAJ (identificarea căii de rulaj) MAL DE ZĂPADĂ (număr) METRI [STÂNGA / DREAPTA / STÂNGA ȘI DREAPTA] [AXULUI PISTEI / DE LA AXUL PISTEI];
ADJACENT SNOWBANKS; MALURI DE ZĂPADĂ LÂNGĂ PISTĂ;
TAXIWAY (identification of taxiway) POOR; CALE DE RULAJ (identificarea căii de rulaj) SLAB;
APRON (identification of apron) POOR; PLATFORMĂ (identificarea platformei) SLAB;
LANDING SURFACE (condition); SUPRAFAŢA DE ATERIZARE (condiţii);
CAUTION CONSTRUCTION WORK (location); ATENŢIE LUCRARI DE CONSTRUCŢIE (localizare);
CAUTION WORK IN PROGRESS (or OBSTRUCTION) (position and any neces sary advice); ATENŢIE LUCRĂRI ÎN DESFĂŞURARE (sau OBSTACOL) (poziţie şi orice indicaţie necesară);
BRAKING ACTION REPORTED BY (aircraft type) AT (time) GOOD / GOOD TO MEDIUM / MEDIUM / MEDIUM TO POOR / POOR; EFECT DE FRÂNARE RAPORTATĂ DE (tip aeronavă) LA (ora) BUN (sau BUN SPRE MEDIU / MEDIU / MEDIU SPRE SLAB / SLAB);
TOWER OBSERVES (weather information); OBSERVAŢII ALE TURNULUI (informaţii meteorologice);
PILOT REPORTS (weather information). RAPOARTE ALE PILOŢILOR (informaţii meteorologice).

State of operational status of visual and non-visual systems

English Romanian
(state the visual or non-visual system) RUNWAY (number) (description of the deficiency) (specifică mijlocul vizual sau non-vizual) PISTA (indicativ) (descrierea deficienţei)
(type) LIGHTING (which is not serviceable) BALIZAJUL (tip) (care nu este în serviciu)
GBAS / SBAS / MLS / ILS CATEGORY (category) (status of disponibility) GBAS / SBAS / MLS / ILS CATEGORIA (categoria) NU ESTE ÎN SERVICIU / ESTE ÎN SERVICIU
TAXIWAY LIGHTING (description of the deficiency) BALIZAJUL CĂII DE RULARE (descrierea deficienței)
(visual approach slope indicator type) RUNWAY (description of the deficiency) (tipul indicatorului de pantă de apropiere la vedere) PISTA (indicativ) (descrierea deficienţei)

RVSM Operations

English Romanian
CONFIRM RVSM APPROVED CONFIRMAȚI APROBAT RVSM
UNABLE ISSUE CLEARANCE INTO RVSM AISRAPCE, MAINTAIN (level) NU SE APROBĂ INTRAREA ÎN SPAȚIUL AERIAN RVSM, MENȚINEȚI (nivelul)
REPORT WHEN ABLE TO RESUME RVSM RAPORTAȚI CÂND PUTEȚI REVENI LA RVSM
CONFIRM ABLE TO RESUME RVSM CONFIRMAȚI CĂ PUTEȚI REVENI LA RVSM

Issuance of a clearance

English Romanian
(name of unit) CLEARS (aircraft call sign) (numele unităţii) AUTORIZEAZĂ (indicativul aeronavei)
(aircraft call sign) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED] (indicativul aeronavei) AUTORIZATĂ LA
RECLEARED (amended clearance details) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED] REAUTORIZAT (detalii privind autorizarea amendată) [RESTUL AUTORIZĂRII NESCHIMBATĂ]
RECLEARED (amended route position ) TO (significant point of original route) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED] REAUTORIZAT (porţiunea de rută amendată) CĂTRE (punctul semnificativ al rutei iniţiale) [RESTUL AUTORIZĂRII NESCHIMBATĂ]
ENTER CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or route)] AT (level) [AT (time)] INTRAŢI ÎN SPAŢIUL AERIAN CONTROLAT (sau ZONA DE CONTROL) [VIA (punct semnificativ sau ruta)] LA (nivel) [LA (ora)]
LEAVE CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or route)] AT (level) (or CLIMBING, or DESCENDING) PĂRĂSIŢI SPAŢIUL AERIAN CONTROLAT (sau ZONA DE CONTROL)[VIA (punct semnificativ sau ruta)] LA (nivel) (sau URCÂND, sau COBORÂND)

Indication of the route and the clearance limit

English Romanian
INDICATION OF THE ROUTE AND THE AUTHORIZATION LIMIT DE LA (loc) LA (loc)
O (location ), followed as necessary by: DIRECT / VIA (route and/or significant points) / FLIGHT PLANNED ROUTE / VIA (distance) DME ARC (direction) OF (name of DME station) LA(loc), urmat, după cum este necesar de: DIRECT / VIA (ruta şi/sau puncte semnificative) / RUTA DE ZBOR PLANIFICATĂ / VIA (distanţa) DME ARC(direcţie) DE (numele staţiei DME)
(route) NOT AVAILABLE DUE (reason) ALTERNATIVE[S] IS/ARE (routes) ADVISE (ruta) NU ESTE DISPONIBILĂ DIN CAUZA (motiv) ALTERNATIVE SUNT (rute) ANUNŢAŢI

Specification of cruise levels

English Romanian
CROSS (significant point) AT (or ABOVE, or BELOW) (level) TRAVERSAŢI (punct semnificativ) LA (sau DEASUPRA, sau SUB) (nivel)
CROSS (significant point) AT (time) OR LATER (or BEFORE) AT (level) TRAVERSAŢI (punct semnificativ) LA (ora) SAU MAI TÂRZIU (sau ÎNAINTE) LA (nivel)
CROSS (distance) DME [(direcţie)] OF (name of DME station) (or (distance) [(direction)] OF (significant point)) AT (or ABOVE or BELOW) (level) TRAVERSAŢI (distanţa) DME [(direcţie)] AL (nume staţie DME) (sau (distanţă)[(direcţie)] AL (punct semnificativ) LA (sau DEASUPRA sau SUB)(nivel))

Emergency descend

English Romanian
ATTENTION ALL AIRCRAFT IN THE VICINITY OF [or AT] (significant point or location) EMERGENCY DESCENT IN PROGRESS FROM (level) (followed as necessary by specific instruction, clearances, traffic information, etc.) ATENŢIE TOATE AERONAVELE DIN VECINĂTATEA [sau LA] (punct semnificativ sau locaţie) COBORÂRE DE URGENŢĂ ÎN DESFĂŞURARE DE LA (nivel)(urmat după cum este necesar, de instrucţiuni specifice, autorizări, informări de trafic, etc.)

If the clearance cannot be issued at the time of request

English Romanian
EXPECT CLEARANCE (or type of clearance) AT (time) ASTEPTAŢI AUTORIZAREA (sau tipul autorizării) LA (ora)

If the clearance for avoiding cannot be issued at the time of request

English Romanian
UNABLE, TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) (level) ESTIMATED (or OVER) (significant point) AT (time) CALL SIGN (call sign) ADVISE INTENTIONS NU SE APROBĂ, TRAFIC CĂTRE (tip aeronavă)(nivel) ESTIMEAZĂ (sau LA VERTICALĂ) (punct semnificativ) LA (ora) INDICATIVUL(indicativ) ANUNŢAŢI INTENŢIILE

Separation instructions

English Romanian
CROSS (significant point) AT (time) [OR LATER (or OR BEFORE)] TRAVERSAŢI (punct semnificativ) LA (ora) [SAU MAI TÂRZIU(sau SAU ÎNAINTE)]
ADVISE IF ABLE TO CROSS (significant point) AT (time and level) ANUNŢAŢI DACĂ PUTEŢI TRAVERSA (punct semnificativ) LA (ora sau nivelul)
MAINTAIN MACH (number) [OR GREATER (or OR LESS)] [UNTIL (significant point)] MENŢINEŢI MACH (număr) [SAU MAI MARE (sau SAU MAI MIC)] [PÂNĂ LA (punct semnificativ)]
DO NOT EXCEED MACH (number) NU MĂRIŢI MACH (număr)
CONFIRM ESTABLISHED ON THE TRACK BETWEEN (significant point) AND (significant point) [WITH ZERO OFFSET] CONFIRMAŢI DACĂ SUNTEŢI PE TRAIECT ÎNTRE (punctul semnificativ) ŞI (punctul semnificativ) [CU ABATERE ZERO]
MAINTAIN TRACK BETWEEN (significant point) AND (significant point). REPORT ESTABLISHED ON THE TRACK MENŢINEŢI TRAIECTUL ÎNTRE (punctul semnificativ) ŞI (punctul semnificativ). RAPORTAŢI DACĂ SUNTEŢI PE TRAIECT
CONFIRM ZERO OFFSET CONFIRMAŢI ABATERE 0

Instructions associated with a parallel offset

English Romanian
ADVISE IF ABLE TO PROCEED PARALLEL OFFSET ANUNŢAŢI DACĂ PUTEŢI PROCEDA PARALEL OFFSET
PROCEED OFFSET (distance) RIGHT/LEFT OF (route) (track) [CENTRE LINE] [AT (significant point or time)] [UNTIL (significant point or time)] PROCEDAŢI OFFSET (distanţa) DREAPTA/STÂNGA DE (ruta)(traiect) [AXULUI][LA (punct semnificativ sau ora)] [PÂNĂ LA (punct semnificativ sau ora)]
CANCEL OFFSET (instruction to rejoin cleared flight route or other information) ANULAŢI OFFSET (instrucţiuni de revenire la ruta autorizată sau alte informaţii).

results matching ""

    No results matching ""