Standard Phraseology for Approach positions

Departure instructions

English Romanian
[AFTER DEPARTURE] TURN RIGHT (or LEFT) HEADING (three digits) (or CONTINUE RUNWAY HEADING) (or TRACK EXTENDED CENTRE LINE) TO (level or significant point)[(other instructions as required)] DUPĂ PLECARE] TURN RIGHT (SAU LEFT) CAP (trei cifre)(sau CONTINUAŢI PE CAP-UL PISTEI (sau DRUMUL PRELUNGIT AL AXULUI ) CĂTRE (nivel sau punct semnificativ)[(alte instrucţiuni după cum este necesar)]
AFTER REACHING (or PASSING) (level or significant point) (instruction) DUPĂ ATINGEREA (sau TRAVERSAREA) (nivel sau punct semnificativ)(instrucţiuni)
TURN RIGHT (or LEFT) HEADING (three digits) TO (level) [TO INTERCEPT (track, route, airway, etc.)] VIRAŢI DREAPTA (sau STÂNGA) CAP (trei cifre) CĂTRE (nivel) [PENTRU A INTERCEPTA (traiect, rută, cale aeriană, etc.)]
(standard departure name and number) DEPARTURE (nume şi număr procedură standard de plecare) PLECARE
TRACK (three digits) DEGREES [MAGNETIC (or TRUE)] TO (or FROM) (significant point) UNTIL (time, or REACHING (fix or significant point or level)) [BEFORE PROCEEDING ON COURSE] DRUM (trei cifre) GRADE [MAGNETIC (sau ADEVĂRAT)] CĂTRE (sau DE LA) (punct semnificativ) PÂNĂ LA (ora, sau ATINGÂND (punct fix sau semnificativ sau nivel)) [ÎNAINTE DE A PROCEDA PE CURS
CLEARED (designation) DEPARTURE AUTORIZAT (identificator) pentru PLECARE
CLEARED DIRECT (waypoint), CLIMB TO (level), EXPECT TO REJOIN SID [(sid designator)] [AT (waypoint)] then REJOIN SID [(SID designator)] [AT (waypoint)] AUTORIZAT DIRECT (punct de drum), URCARE LA (nivel), AȘTEPTAȚI REVENIREA LA SID [(identificator SID)] [La (punctul de drum)] apoi REVENIȚI LA SID [(identificator SID)] [LA (punctul de drum)]
CLEARED DIRECT (waypoint),CLIMB TO (level) then REJOIN SID (SID designator) AT (waypoint) AUTORIZAT DIRECT(punctul de drum), URCAȚI LA (nivel) apoi REVENIȚI LA SID (identificatorul sid) LA(punctul de drum)

Arrival instructions

English Romanian
CLEARED (or PROCEED) VIA (designation) AUTORIZAT (identificator) PENTRU SOSIRE
CLEARED TO (clearance limit) (designation) AUTORIZAT CĂTRE (limita autorizării) (identificator)
CLEARED (or PROCEED) (details of route to be followed) AUTORIZAT (sau PROCEDAŢI) (detalii ale rutei de urmat)
CLEARED DIRECT (waypoint), DESCEND TO (level), EXPECT TO REJOIN STAR [(star designator)] AT (waypoint) then REJOIN STAR [(star designator)] [AT (waypoint)] AUTORIZAT DIRECT (punct de drum), COBORÂȚI LA (nivel), AȘTEPTAȚI SĂ REVINIȚI LA STAR [(identificator STAR)] [LA (punct de drum)] apoi REVENIȚI LA STAR [(identificator STAR)] [LA (punct de drum)]
CLEARED DIRECT (waypoint), DESCEND TO (level) then REJOIN STAR (STAR designator) AT (waypoint) AUTORIZAT DIRECT (punct de drum), COBORÂȚI LA (nivel) apoi REVENIȚI LA STAR [(identificator STAR)] [LA (punct de drum)]
CLEARED (type of approach) APPROACH [RUNWAY (number)] AUTORIZAT (tipul apropierii) APROPIERE [PISTA (număr)]
CLEARED (type of approach) RUNWAY (number) FOLLOWED BY CIRCLING TO RUNWAY (number) AUTORIZAT (tipul apropierii) PISTA (număr) URMATĂ DE MANEVRE LA VEDERE PENTRU PISTA(număr)
CLEARED APPROACH [RUNWAY (number)] AUTORIZAT APROPIERE [PISTA (număr)]
COMMENCE APPROACH AT (time) ÎNCEPEŢI APROPIEREA LA (ora)
CLEARED STRAIGHT-IN [(type of approach)] APPROACH [RUNWAY (number)] AUTORIZAT APROPIERE (tipul apropierii) DIRECTĂ [PISTA (număr)]
REPORT VISUAL RAPORTAŢI VIZUAL
REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN SIGHT RAPORTAŢI PISTA [LUMINILE DE APROPIERE] LA VEDERE
CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number) AUTORIZAT APROPIERE LA VEDERE PISTA (număr)
ADVISE ABLE TO ACCEPT VISUAL APPROCH RUNWAY (number) ANUNŢAŢI DACĂ PUTEŢI ACCEPTĂ APROPIERE LA VEDERE PISTA (număr)
CLEARED VISUAL APPROCH RUNWAY (number), MAINTAIN OWN SEPARATION FROM PRECEDING(aircraft type and wake turbulance category as appropriate)[CAUTION WAKE TURBULENCE] AUTORIZAT APROPIERE LA VEDERE PISTA (număr), MENŢINEŢI SINGUR EŞALONAREA CU AERONAVA DIN FAŢĂ (tipul aeronavei şi categoria turbulenţei de siaj dacă este cazul) [ ATENŢIE TURBULENŢĂ DE SIAJ ]
REPORT (significant point); [OUTBOUND, or INBOUND] RAPORTAŢI (punct semnificativ); [ÎNDEPĂRTARE, CĂTRE]
REPORT COMMENCING PROCEDURE TURN RAPORTAŢI ÎNCEPEREA PROCEDURII DE VIRAJ
MAINTAIN OWN SEPARATION MENŢINEŢI EŞALONAREA SINGUR
MAINTAIN VMC MENŢINEŢI VMC
ARE YOU FAMILIAR WITH (name) APPROACH PROCEDURE SUNTEŢI FAMILIARIZAT CU PROCEDURA DE APROPIERE (nume)
CLEARED (MLS/RNAV plain-language designator) AUTORIZAT (MLS/RNAV identificator în limbaj liber)

Air holding clearances

English Romanian
HOLD VISUAL [OVER] (position), (or BETWEEN (two prominent landmarks) AŞTEPTARE VIZUALĂ [LA VERTICALA] (poziţia), (sau ÎNTRE)(două marcaje semnificative pe sol)
CLEARED (or PROCEED) TO (significant point, name of facility or fix) [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD [(direction)] AS PUBLISHED EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) AUTORIZAT (sau PROCEDAŢI) CĂTRE (punct semnificativ, nume facilitate sau punct fix) [MENŢINEŢI (sau URCAŢI sau COBORÂŢI LA)(nivel)] ASTEPTAŢI [(direcţie)] AŞA CUM ESTE PUBLICAT AŞTEPTAŢI-VĂ LA AUTORIZAREA DE APROPIERE (sau AUTORIZARE VIITOARE) LA (ora)
CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name) VOR AT (distance) DME FIX [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD [(direction)] [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] [OUTBOUND TIME (number) MINUTES] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary) AUTORIZAT PE (trei cifre) RADIAL AL (nume) VOR la (distanţa) DME FIX [ MENŢINEŢI (sau URCAŢI sau COBORÂŢI LA) (nivel)] AŞTEPTAŢI [(direcţie)][VIRAJ DREAPTA (sau STÂNGA) TIMP DE ÎNDEPĂRTARE (număr) MINUTE] ASTEPTAŢI AUTORIZAREA DE APROPIERE (sau AUTORIZARE VIITOARE) LA (ora)(instrucţiuni suplimentare, dacă este necesar)
CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name) VOR AT (distance) DME FIX [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD BETWEEN (distance) AND (distance) DME [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary) AUTORIZAT PE (trei cifre) RADIAL AL (nume) VOR la (distanţa) DME FIX [MENŢINEŢI (sau URCAŢI sau COBORÂŢI LA) (nivel)] AŞTEPTAŢI ÎNTRE (distanţa) ŞI (distanţa) DME [VIRAJ DREAPTA (sau STÂNGA) TIMP DE ÎNDEPĂRTARE (număr) MINUTE] AŞTEPTAŢI AUTORIZAREA DE APROPIERE (sau AUTORIZARE VIITOARE) LA (ora)(instrucţiuni suplimentare, dacă este necesar)

Estimated time of approach

English Romanian
NO DELAY EXPECTED NU SE PREVEDE ÎNTÂRZIERE
EXPECTED APPROACH TIME (time) ORA PREVĂZUTĂ DE APROPIERE (ora)
REVISED EXPECTED APPROACH TIME (time) ORA PREVĂZUTĂ DE APROPIERE REVIZUITĂ (ora)
DELAY NOT DETERMINED (reason) ÎNTÂRZIERE NEDETERMINATĂ (motive)

ATC unable to issue a RNAV-route due equipment

English Romanian
UNABLE TO ISSUE (designator) DEPARTURE [or ARRIVAL] DUE RNAV TYPE NU POT SĂ AUTORIZEZ (identificator) PLECARE [sau SOSIRE] DATORITĂ TIPULUI RNAV

Confirmation if a RNAV-route may be flown by the pilot

English Romanian
ADVISE IF ABLE (designator) DEPARTURE [or ARRIVAL] ANUNŢAŢI DACĂ PUTEŢI (identificator) PLECARE [sau SOSIRE]

results matching ""

    No results matching ""